CBB Konsult?ciju birojsCBB Konsult?ciju birojs ir dibin?ts 1997. gad? un pa?reiz ir viens no pieredzes bag?t?kajiem Latvijas uzmumiem gr?matved?bas, finan?u un nodok?u konsult?ciju jom?s. M?su filosofijas pamat? ir atzi?a, ka laiks ir pats v?rt?g?kais resurss un svar?gi to izmantot racion?li, efekt?vi un m?r?tiec?gi. Tie?i t?p?c m?s pied?v?jam klientiem risin?jumus, kas ?auj vi?iem koncentr?ties uzm?jdarb?bas m?r?u sasnieg?anai, uz?emoties atbild?bu par tiem darbiem, kas, savuk?rt, ir m?su sirdslieta. Visi m?su pakalpojumi ir civiltiesiski apdro?in?ti.

gr?matved?ba; gr?matvedis; gr?matved?bas pakalpojumi; gr?matved?bas ?rpakalpojums;nodok?u konsult?cijas;PVN;audits;rev?zija, nodok?i;Lien?te Caune;papildu deklar?cijas;mikrouzmums

Visit: www.cbb.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE