Brenntag Latvij?:?Latvia?odien, vair?k nek? 130 gadus kop? dibinanas, Brenntag ir vado?ais misko pre?u izplat?t?js pasaul?. Brenntag veic darb?bu vair?k nek? 300 viet?s 50 valst?s.

Brenntag Latvia, izplatana, misk?s izejvielas, ?imik?lijas, piedevas, plastmasas, gumijas, iepakojuma r?pniec?b?, kosm?tikas, p?rtikas, farm?cijas, sadz?ves mijas, dz?vnieku bar?bas, gumijas, p?rtikas p?rstr?des, apdruka, naftas, g?zes, kr?sas, lakas celt

Visit: www.brenntag.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE