Sist?mas un iek?rtas drobai un kontroleiSist?mu, iek?rtu un programmat?ru izstr?de un integrana. Pieejas kontrole, darba laika uzskaite, videonov?ro?ana, apsardzes sist?mas, autost?vvietu vad?ba, ITS, materi?l?s uzskaites sist?mas.

Autost?vvietu vad?bassist?mas, pieejas kontrole, darba laika uzskaite, videonov?ro?ana, lok?lie t?kli, plastik?ta karti?as, kar?u apdr?ka, kar?u printeri, konvertori. Remonts, serviss.

Visit: www.bis.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE