BALTEZERS :: JaunumiKokaudz?tavas Baltezers pamatdarb?ba ir t?ju, rododendru, hortenziju, skuju koku, lapu koku, ko?umkr?mu, v?te?augu, ziemcie?u, graudzu audzana, pavairo?ana un tirdzniec?ba. Visi st?di tiek pied?v?ti plastmasas konteineros, kas nodro?ina kompaktu sak?u sist?mu. Konteinerst?dus var st?d?t no agra pavasara l?dz v?lam rudenim.

Baltezers, kokaudz?tava, t?jas, t?ja, thuja, rododendrs, rododendri, rhododendron, Riga, R?ga, Latvija, hortenzijas, hortenzija, hydrangea, st?di, stadi, dekorat?vie st?di, koki, koks, lapu, skuju, kr?mi, krumi, v?te?augi, ziemcietes, graudz?les, vir?augi

Visit: www.baltezers.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE