Autoskola "Venta"Autoskola Venta viena no vec?kaj?m R?gas autoskol?m, kas pied?v? dadu kategoriju autovad?t?ju kursus. M?s apm?c?m uz A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorij?m. Papildpakalpojumi - medic?niska komisija un pirm?s medic?niskas pal?dz?bas snieg?anas kursi.

Autoskola Venta CSDD kursi A B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE kategorija autovad?t?js instruktors teorija?

Visit: www.autoskolaventa.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE