Carcassonne Latvija | Carcassonne galda sp?les fanu klubsPort?ls ir rad?ts ar m?r?i ? populariz?t Carcassonne galda sp?li Latvij?. ?aj? port?l? Tu vari atrast akt?vo forumu, noteikumus ar detaliz?tiem paskaidrojumiem Carcassonne pamatsp?lei un t?s papla?in?jumiem latvie?u valod?, inform?ciju par sp?les sesij?m un ?empion?tiem, aktualit?tes par jaun?kajiem Carcassonne papla?in?jumiem.

Carcassonne, Karkasona, board game, galda sp?les, noteikumi, rules

Visit: www.carcassonne.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE