Alberta koled?a, Augst?k? izgl?t?ba, Sabiedrisk?s attiec?bas, Person?la vad?ba, Projektu vad?ba, Mazo uzmumu ekonomika, Gr?matved?ba un nodokliAlberta koled?a ir izgl?t?bas iest?de, kas ?steno pirm? l?me?a profesion?l?s augst?k?s izgl?t?bas programmas. M?su absolventu vid? nav neviena bezdarbnieka. Koled?a, Augst?k? izgl?t?ba, Sabiedrisk?s attiec?bas, Person?la vad?ba, Projektu vad?ba, Mazo uzmumu ekonomika, Gr?matved?ba un nodokli

Alberta koled?a Augst?k? izgl?t?ba Sabiedrisk?s attiec?bas Augstaka Izglitiba Augst?ka Izgl?t?ba Latvija Izglit?ba R?ga M?c?bas Stud?t Studijas 12 klases vidusskolas Koledza Augstskola Akredit?ta pirm? l?me?a augst?k? profesion?la izgl?t?ba Sabiedriskas a

Visit: www.alberta-koledza.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE