S?kums | tilde.lvTilde ir vado?ais tehnolo?iju lokaliz?cijas uzmums Baltij?, kas nodro?ina tehnolo?iju p?rlik?anu viet?j?s valod?s, to saska?o?anu ar viet?jo kult?ru.

valodu tehnolo?ijas, tulko?ana, mantulko?ana, lokaliz?cija, terminolo?ija, Tildes Birojs, Tildes Jumis, gr?matved?bas risin?jumi, pareizrakst?bas p?rbaude

Visit: www.tilde.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE