Nosaki sava uzmuma v?rt?bu da?u sekun?u laik?!Capitalia ir izstr?d?jusi ?rtu uzmumu nov?rtanas r?ku, kas ?auj noteikt uzmumu v?rt?bu da?u sekun?u laik?. R?ks ir bez maksas un izmantojams ievadot uzmuma v?sturiskos un prognoz?tos finan?u datus. Uzzini ar? praktiskus ieteikumus, lai v?rt?bu palielin?tu!

uzmuma v?rt?ba, biznesa v?rt?ba, uznuma v?rtana, biznesa v?rtana, uzmuma nov?rt?jums, biznesa nov?rt?jums, uzmuma v?rt?bas noteik?ana, biznesa v?rt?bas noteik?ana, v?rtanas metodes, v?rt?bas noteik?anas metodes, iemumu metode, sal?dzin?mo uzmumu un dar?ju

Visit: www.biznesavertiba.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE