DHL | Latvia | Latvie?uDHL ir glob?lais tirgus l?deris lo?istikas nozar?. DHL k? eksperts nodro?ina saviem klientiem starptautisku paku un ekspress s?t?jumu, gaisa un j?ras p?rvad?jumus, sauszemes un dzelzce?a, lo?istikas un starptautisk? pasta pakalpojumus.

DHL, Deutsche Post DHL, express, logistics, express and logistics, globan network, air, ocean, air freight, ocean freight, air and ocean freight, overland transport, contract logistics, mail, international mail, international, global forwarding, freight,

Visit: www.dhl.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE