Financenet | TVNETTVNET ir informat?vi izklaid?jo?s interneta medijs, kas veiksm?gi darbojas jau kop? 2000.gada. ?ajos gados TVNET z?mols ir k?uvis par visuzticam?ko avotu objekt?vu zi?u ieganai, vienm?r turot roku uz pulsa visos svar?g?kajos pasaules un pa?m?ju notikumos.

zi?as, politika, finanses, sports, sieviet?m, vesel?ba, auto, izklaide, k?lt?ra, tehnolo?ijas, rekl?ma, ?rzem?s, video, za zeme, vide

Visit: www.financenet.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE