Kancelaria Radc?w Prawnych GOC Lublin Al. Rac?awickie 8/23Kancelaria Radc?w Prawnych Prawnik Gob Okoniewski Ciesielski powsta?a w skutek organizacyjnego poczenia dzia?alno?ci prawniczej radc?w prawnych Marka Gob, Rados?awa Ciesielskiego i Zbigniewa Okoniewskiego.

Nasz? wiod?c? dzia?alno?ci? jest obs?uga prawna podmiot?w prowadz?cych dzia?alno gospodarcz?. W zale?no?ci od oczekiwa? naszych Klient?w ?wiadczymy pomoc prawna prowadz?c indywidualne sprawy lub w formie kompleksowej i sta?ej obs?ugi prawnej.

Visit: www.radcaprawny.pro


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:16 Uhr | BACK TO HOMEPAGE