Grupa Doradcza PROGRES - Dotacje Szkolenia Doradztwo - KutnoNaszym celem jest wspieranie przedsi?biorc?w w realizacji ich plan?w inwestycyjnych oraz w organizacji szkole?. Sukces staje si? mo?liwy do osi?gni?cia dzi?ki wchodz?cym w sk?ad Grupy specjalistom z kilkunastoletnim do?wiadczeniem w pozyskiwaniu ?rodk?w unijnych oraz w zarz?dzaniu projektami inwestycyjnymi i szkoleniowymi. Maj? oni na swym koncie wiele sukces?w i oni stanowi? o potencjale firmy.

grupa doradcza, progres, konsultacje, szkolenia, kutno, dotacje unijne, doradztwo, biznes plan, finansowanie, opracowanie wniosk?w

Visit: www.gd-progres.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE