Handi.pl nowoczesne zarz?dzaniejest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalaj?ca na ?atwe utworzenie serwisu WWW oraz jego p??niejsz? aktualizacj? i rozbudow? przez redakcyjny personel nietechniczny. Kszta?towanie tre?ci i sposobu ich prezentacji w serwisie zarz?dzanym przez CMS odbywa si? za pomoc? prostych w obs?udze interfejs?w u?ytkownika, zazwyczaj w postaci stron WWW zawieraj?cych rozbudowane formularze i modu?y.Podstawowym zadaniem platform CMS jest oddzielenie tre?ci (zawarto?ci informacyjnej serwisu) od wygl?du (sposobu jej prezentacji). Po wprowadzeniu nowych informacji przez uprawnionego redaktora system przenosi je do bazy danych, jednocze?nie wype?niaj?c nimi odpowiednie miejsca na stronach WWW. Wykorzystanie szablon?w stron sprawia, ?e zmiana koncepcji graficznej ca?ego serwisu sprowadza si? do przygotowania i zamiany szablonu (tzw. sk?rki). Dzi?ki takiemu podej?ciu proces publikacji w Internecie staje si? prostszy. Ka?da strona WWW generowana jest dynamicznie, w oparciu o szablony i zawarto baz danych - dynamika oznacza wi?c w tym przypadku zawsze aktualne informacje w serwisie.W ostatnich latach platformy CMS znacznie ewoluowa?y, dodaj?c m.in. mo?liwo elastycznej i dynamicznej modyfikacji ju? nie tylko tre?ci, ale i struktury.

Cms , ?atwe zarz?dzanie stronami internetowymi , nowoczesny cms, zarz?dzanie stronami flash ,

Visit: www.light.handi.pl


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:48 Uhr | BACK TO HOMEPAGE