Neris Import Eksport ConsultingFirma Neris Lech Poddany z Ursusa w Warszawie, ul. Spisaka 90a, zajmuje si? importem, eksportem i konsultingiem. Dzia?ania firmy dotycz? obszar?w zwi?zanych z samochodami, g??wnie s?ucymi do transportu towar?w lub przewozu os?b. Najwa?niejsze gazie dzia?alno?ci to: tachografy cyfrowe SE05000 i analogowe 2400 i 8400, sprz?g?a wiskotyczne i wentylatory, termografy CCI i ograniczniki pr?dko?ci zwane potocznie kaganiec. W obszarze dzia?alno?ci znalaz?y si? te? narz?dzia do pobierania danych z tachograf?w cyfrowych, jak optac firmy Stoneridge czy digidown firmy Lisle oraz urz?dzenia u?atwiaj?ce prac? na tachografach, jak MKII tachograf programmer firmy Stoneridge. Na szczeg?ln? uwag? zas?uguje szeroka oferta zwi?zana ze sprz?g?ami wiskotycznymi do takich marek pojazd?w, jak: MAN, DAF, IVECO, Ford, Mercedes, Renault, Scania, Volkswagen, Volvo. Firma ma sie? wsp??pracuj?cych warsztat?w na terenie ca?ego kraju i ch?tnie udziela wsparcia zar?wno informacyjnego, jak i technicznego, jak r?wnie? dostarcza potrzebne czci i urz?dzenia. Neris prowadzi r?wnie? szkolenia dla firm transportowych w zakresie obs?ugi i prawid?owej pracy zw?aszcza z tachografami. W ofercie s? te? specjalne zestawy szkoleniowe dla firm, na kt?rych ?atwo i bezpiecznie mo?na przeszkoli? nowy personel.

neris; lech poddany; termografy; tachografy; ograniczniki pr?dko?ci; sprz?g?a wiskotyczne; tachografy analogowe; tachografy cyfrowe; tarcze; transcan; loggicar; optac; digfob; stoneridge; sturdy; tacho; tacho programmer; tacho programer; digidown; 8400; 2

Visit: www.termografy.pl


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:17 Uhr | BACK TO HOMEPAGE