Ebiznes Kooperacja - Informacja gospodarcza i doradztwo gospodarczeE-biznes kooperacja ?wiadczy us?ugi biznesowe i biurowe na rzecz podmiot?w krajowych i zagranicznych dzia?aj?cych na polskim rynku.

pozyskiwanie informacji gospodarczych i opracowywanie analiz, badania rynku na towary i us?ugi oraz promocja firm, wspomaganie rozwoju innowacji i in?ynieria ich finansowania, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia?alno?ci i wsp??pracy gospodarczej, wsparc

Visit: www.ebiznes-kooperacja.pl


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:48 Uhr | BACK TO HOMEPAGE